AKH1RNYA B0NGK4R pencer0bohan tanah har4m di Pahang; Khaidir Ahmad dip4nggil P0LIS

AKH1RNYA B0NGK4R pencer0bohan tanah har4m di Pahang; Khaidir Ahmad dip4nggil P0LIS | P0LIS PANGG1L SAYA KE IPD BENTONG, SUSULAN PEMB0NGK4RAN BERS1RI TAN4H HAR4M DI PAHANG Oleh KHAIDIR AHMAD (Wart4wan Tua)

Hari ini saya mener1ma pangg1lan daripada seorang angg0ta p0lis dari Ibu Pejabat P0lis Daerah (IPD) Bentong, yang meminta saya datang ke IPD Bentong untuk merak4mkan keter4ngan saya.
Saya tanya keter4ngan untuk k3s apa?

Katanya, Pej4bat Tan4h Bentong sudah membuat lap0ran p0lis berhubung lap0ran bers1ri saya itu.
Dan lap0ran p0lis itu sekal1gus akan “mem4ksa” saya berk0ngsi lokasi tan4h har4m Musang King di Bentong yang saya b0ngkar kerana sebelum ini saya engg4n berk0ngsi lokasi berkenaan apabila dim1nta oleh Bahagian Penguatkvasa Pejabat Tan4h Bentong, kecuali jika Menteri Bes4r Pahang dan Peg4wai Daerah Bentong sanggvp turvn pad4ng bersama saya men1njau lok4si berken4an.

Ini bukanlah kali pert4ma Pih4k Berkvasa Negeri (PBN) Pahang menggvnakan P0lis untuk “mem4ksa“ saya berk0ngsi lok4si k3s penerokaan hutan secara har4m yang berpvnca daripada r4suah, sal4hguna kvasa dan penyele.wengan.

Pada tahun 2007, ketika saya bertvgas sebagai Pengvrus Berita TV3 Wilay4h Timur dan ser1ng memb0ngkar kegi4tan pemb4lakan har4m, PBN Pahang juga menggvnakan kaedah yang sama terh4dap saya.

Mal4h ketika itu “u.gut4nnya” leb1h d4hsyat apabila nama Sultan Pahang ketika itu turvt digun4kan bagi men4kut-n4kutkan saya supaya menghent1kan segera pemb0ngkaran itu. Inil4h negeri saya, Tan4h Melayu Pahang yang kvasa pol1tik dan pent4dbirannya dikvasai oleh orang Melayu yang seb4ngsa dengan saya.

Mereka lebih berminat untuk “menvtup atau menyor0k isu” dengan cara menghent1kan “penyamp4ian atau pended4han isu” berbanding untuk menyelesaikan isu sebenar yang menjadi keb1mbangan rakyat marhaen.

Tahun 2006 – Pemb0ngkaran pemb4lakan har4m di Lembah Tembeling memaksa PBN Pahang menggvnakan p0lis dan nama Sultan Pahang untuk “menghent1kan” lap0ran Wart4wan Tua

Tahun 2016 – Wartawan Tua dip4nggil meng4dap Al-Marhum Sultan Pahang selama 4 jam di Ist4na Pahang susulan pemb0ngkaran isu pembal4kan berleb1han di Hulu Tembeling.

Tahun 2020 – PBN Pahang sekali lagi menggvnakan p0lis untuk mered4kan pemb0ngkaran Wart4wan Tua dalam isu penerokaan ribuan ekar tan4h har4m Musang King di Bentong.

Bilakah PBN Pahang mahu menggvnakan kvasanya sendiri yang termaktug dalm Kanun Tanah Negara untuk membawa peneroka tanah har4m ke mahkam4h dan meramp4s semula kesemua tan4h hut4n simpan kerj4jaan negeri yang sudah diteroka secara har4m itu?

Janganlah nanti orang yang melap0rkan kesal4han dikenakan t1ndakan tetapi orangyang melakvkan kesal4han dibiarkan begitu sahaja…

Kredit; Khaidir Ahmad