Anda Terjeb4k Dengan ‘Avatar’ Di Facebook? Akak Ini Jel4skan Boleh Jatvh…

Anda Terjeb4k Dengan ‘Avatar’ Di Facebook? Akak Ini Jel4skan Boleh Jatvh… | Warg4net hari ini sudah mula .demam. bermain Avatars di Facebook. Rata-rata penggvna med1a sosial itu ramai yang sudah mencvba dan begitu tervja dengan ciptaan terbaru yang dikeluarkan oleh Facebook itu.

C1ptaan avatars ini memb0lehkan pengguna meng3kspresikan diri mereka menjadi k4rtun dengan lebih real1stik. Bukan itu sahaja, pengguna dapat berk0ngsi ciptaan mereka di bahagian komen, aplikasi Messenger dan lebih men4rik boleh dilet4kkan di Facebook Stories.

Bagaimanapun, seorang wanita bernama .Marliya Ramli. membuat posting meng3nai sejarah .Avatars. Ikuti perk0ngsian beliau.

Avatar – (Sanskrit: अवतार, avatāra) dalam agama H1ndu berm4ksud jelm4an Tuhan di bumi dalam rupa manusia atau mahklvk lain. Selain Tuhan, gol0ngan d3wa-dewi dan para R1shi juga dikat4kan jelm4an di bumi untuk sesuatu tujuan tert3ntu.

Konsep Avatara ini mungkin telah dibay4ngkan dalam Rig Veda di mana Indra dikat4kan mempunyai kes4ktian luar biasa untuk mengambil apa-apa rupa 1.

Beberapa Avatara yang disen4raikan sebagai Dasavatara (Sepuluh Avatara) juga dit3mui dalam kesus4steraan Vedik awal. Satapatha Brahmana meny3but tentang Kurma 2, Matsya 3, Varaha 4 dan Vamana Avatara 5.

Doktrin Avatara telah julung kali dihur4ikan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Menurut doktrin Avatara, Tuhan lah1r atau menjelma di bumi untuk menyel4matkan dun1a dari keh4ncuran dan kejah4tan, meneg4kkan dharma dan menyel4matkan orang-orang yang melaks4nakan Dharma/Keben4ran.

Konsep Avatar merup4kan salah satu rukun asas agama H1ndu, terutamanya dalam Vedanta dan mazhab Vaishnavisme.6 Lazimnya, perkataan .Avatara. sering dikaitkan dengan Tuhan Mahavishnu.

Meskipun dalam tradisi-tradisi Vedanta, Vaishnavisme dan Saktaisme, Tuhan Siva diperc4yai telah menj3lma dalam beber4pa rupa tertentu mazhab Saivisme tidak mener1ma konsep Avatara Siva.

Menurutnya, dia meng4mbil sumber itu daripada ‘Wikipedia’. Bincangkan…

Sumber ohinfokini