Dengan 3 Am̷alan Ini, D0sa Zin̷a Di Masa Lalu Akan DIAMPUNI.

Rupanya Dengan 3 Am4lan Ini, D0sa Zin4 Di Masa Lalu Akan DIAMPUNI. Seb4rkan Agar Ramai Tahu | Setiap umat muslim sudah meng3tahui bahwa perbvatan z1na mervpakan perbuatan yang termasuk kedalam kategori d0sa besar.

Allah SWT mel4rang manusia untuk mendakati z1na apalagi melakvkannya. Perbu4tan ini akan meny3ret manusia kedalam jurang keses4tan.

Seseorang yang melakukan z1na akan h1na di hadapan Allah SWT dan juga akan h1na di mata orang lain. Alangkah baiknya jangan pernah mend3kati z1na, apalagi sampai mel4kukannya.

Tidak bisa dipungkiri, sudah sering kita melihat para remaja maupun dewasa sudah dic3coki kehidupan yang modern seperti keb4rat-baratan. Z1napun sudah merambat anak usia SMP, SMA hingga kuliah.

Keh1dupan yang b3bas, tidak ada peng4wasan orang tua atau didikan yang baik dari orang tua, mereka melakukan perbvatan yang dil4rang oleh Allah SWT.

Sudah banyak um4t muslim terjervmus ked4lam perbuatan ini. Bahkan mereka tidak m4lu lagi mel4kukannya di depan orang banyak. Lantas apakah ben4r bahwasanya Allah SWT akan meng4mpuni d0sa z1na ?

Firman Allah SWT yang artinya: “Kat4kanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang mal4mpaui bat4s terh4dap diri mereka sendiri, jang4nlah kamu berpvtus asa dari rahmat Allah. Sesvngguhnya Allah meng4mpuni d0sa-d0sa semuanya.

Sesvngguhnya Dia-lah Yang Maha Peng4mpun lagi Maha Penyayang. Dan kemb4lilah kamu kepada Tuhanmu, dan bers3rah dirilah kepada-Nya seb3lum datang az4b kepadamu kemvdian kamu tidak dapat dit0long (lagi).” (QS. Az Zumar: 53-54).

Ay4t diatas menj3laskan Allah SWT akan meng4mpuni d0sa-d0sa semuanya. Allah SWT Maha Peng4mpun lagi Maha Peny4yang. Hanyalah kep4da Allah temp4t kita bers3rah diri,

Mem0hon ampunan atas d0sa-dos4 yang kita lakvkan baik yang sengaja, tidak sengaja, sebesar debu hingga d0sa seluas lautan.

Setiap manusia svdah berkew4jiban untuk mem0hon ampvnan dan bert4ubat kepada Allah SWT. Jangan set3ngah atau main-main dalam mem0hon ampvnan kepada Allah,

Lakuk4nlah dengan kesuvngguhan hati serta ke1khlasan hati. Berikut 3 sy4rat yang harvs dipenuhi setiap muslim, Insya Allah d0sa z1na akan di4mpuni, amin. Berikut ulasannya :

1. Taubat : Firman Allah SWT yang artinya :“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya?” (QS. At Taubah: 104).

Sudah kew4jiban untuk tavbat mem0hon ampvnan kepada Allah jika berbuat d0sa. Dari arti ay4t di4tas Allah men3rima tavbat hamba-hamba-Nya. Tavbatlah dengan svngguh-sunggvh dalam hatim dan akan menj4uhi perbuatan z1na.

Orang yang bert4ubat tidak akan lagi mengvlangi d0sa (m4ksiat) perbuatan z1na. Tidak pern4h lagi mend3kati perbuatan ters3but. Taub4tlah dengan tavbat Nasuha. Allah akan membukakan pintu maaf bagi setiap hamba yang bersvngguh-sunggvh kepada-Nya.

2. Menyesal : Firman Allah SWT yang artinya : “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia m0hon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Peng4mpun lagi Maha Penyayang.” (QS. An Nisa’: 110).

Selain berhenti untuk melakukan dan mendekati perbuatan z1na (m1ksiat lainnya). Seorang hamba yang ingin d0sanya terh4pus dan dimaafkan oleh Allah SWT, mem1liki rasa peny3salan dalam hati atas perbuatan z1na tersebut.

Kerana sang4t meny3sal, pastinya tidak akan pernah mengvlanginya lagi di masa yang akan d4tang. Dan selalu mem0hon ampunan dan rahmat dari Allah SWT.

3. Tidak mel4kukan kem4ksiatan lagi : Firman Allah SWT yang artinya: “Sesunggvhnya orang-orang mun4fik itu (ditempa4tkan) pada tingkatan yang paling baw4h dari ner4ka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penol0ngpun bagi mereka.

Kecuali orang-orang yang tavbat dan meng4dakan perbaikan dan berp3gang tegvh pada (agama) Allah dan tulvs ikhlas (meng3rjakan) agama mereka karena Allah.

Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang ber1man dan kel4k Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pah4la yang besar.” (QS. An Nisa’: 145-146).

Sudah kew4jiban bagi setiap orang yang bersvngguh-sunggvh mem0hon ampvn dan bert4ubat kepada Allah SWT tid4k lagi akan mengvlangi perbuatan z1na (m4ksiat) yang dil4kukannya.

Dan senantiasa sel4lu memb3nteng diri dari perbvatan-perbuatan maks1at dengan mem0hon perlindungan dari Allah SWT.

Sah4bat renungan Islam, Allah SWT begitu sangat meny4yangi hamba-hamba-Nya dan mener1ma tavbat hamba-Nya yang bersvngguh-sunggvh. Berseg3ralah bert4ubat, Jangan menunda-nunda untuk bert4ubat dan jangan pernah berpvtus asa.

Firman Allah SWT yang artinya : “Dan kemb4lilah kamu kepada Tuh4nmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang az4b kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).” (QS. Az Zumar: 53-54).

Dengan kesvngguhan hati, penyesalan yang mend4lam serta ikhlas bert4ubat dan mem0hon ampun4n kepada Allah SWT. Insya Allah akan diampvni. Amin

Kredit: Apacerita