Kemal̷angan M̷aut Mot0rsikal Meningk̷at, Ada Piihak Cad̷ang Mot0sikal Dih̷aramkan

KemaI4ngan mavt meliibatkan mot0sikal se0lah-0lah tlada tltik n0ktah walaupun banyak masa dan usaha diambil untuk cuba memulihkan kead4an.

Jika tldak siiIap, penvnggang dan pemb0nceng terk0rban masih kekal pada rankiing ter4tas jumlah k0rban n4has jalan raya bagi setiap tahun.

Terlalu memen1ngkan hiingga ada piihak mengemukakan cad4­ngan meI4rang mot0sikal ma­suk ke kaw4san bandar atau meIupvskan terus mot0sikal le’sen B2.

Mengimbau kembali perbu4lan bersama Pengurus 0perasi Luar Neg4ra Kumpul4n Givi, Joseph Perucca berhubung isv ke­sel4matan, kemaI4ngan dan Iuumba h4ram, beliau pernah berkata, kemaI4ngan mot0sikal lebiih ba­nyak berlaku pada waktu punc4k ketika orang ramai keluar dan pulang dari kerja.

Seperk44ra yang perlu ditek4nkan ialah hampiir 90 per4tus kemaI4ngan berlaku kerana siikap pengguna di jalan raya, bukannya jeniis kereta atau mot0sikal.

Bak kata P4kar Psik0logi Tr4fik Uniiversiti Kebangs4an Malaysia (UKM), Pr0f. Dr. Rozmi Ismail, jika memand4ngnya sebagai isv r3meh, ia akan membentuk siikap dalam diri sendiri dan bud4ya dalam masyar4kat.

“C0ntoh mudah yang dapat dilihat ialah semasa pengguna lain mahu keluar dari slmpang tetapi tldak ramai sediia untuk memberi lalu4n,” jelasnya.

Beliau berpendiirian aspekk pendiidikan mengh4rgai pengguna jalan r4ya harus dit1tikbe­r4tkan dalam kokurikulum mem4ndu.

Tujuannya untuk melahiirkan gener4si pem4ndu atau penvnggang yang ada siifat kemanusi4an atau elemen em0si terhadap pengguna lain.

PenganaIisis perm0toran, Gan Yong Li juga tldak setuju dengan idea mengh4ramkan mot0sikal kerana ia tldak mvnasabah.

“Di Malaysia, ada lebih 16 juta mot0sikal berd4ftar, jadi mvstahil untuk dil4kukan. Kita perlu ada alternatif lain jika benar-benar mahu menghapvskannya. C0ntohnya m0tor el3ktrik seper­ti di China.

“Alternatif perlu dijual pada h4rga m4mpu milik atau sama seperti h4rga mot0sikal.

“Jika tldak, apa akan jadi mereka yang tldak mampu beli kereta,” kata­nya.

Yong Li juga menyar4nkan agar kemud4han pengguna r0da dua ditingk4tkan seperti memperb4nyakan lagi l0rong mot0sikal dengan semua ciri kesel4matan dipertiingkat.

Beliau turut mengingatkan penvnggang mot0sikal agar sama-sama menghorm4ti peraturan jalan raya dan beri tumpuan sepenuhnya semasa tvnggang­an.

“Untuk kempen yang dianjurkan pengeluar autom0tif, sejujurnya ia serba sedikit memb4ntu. Cuma, kalau diadakan setahun sekali sahaja itu tldak mencukupi.

“Kempen perlu diad4kan dengan lebiih ker4p oleh pelbagai piihak dan perlu ada sok0ngan mahupun insentif dari keraj4an kerana memb4bitkan k0s tiinggi. Bukannya hanya pada waktu pe­rayaan,” jelas beliau.

Usaha mengvrangkan jumlah kemat1an di jalan raya perlu bermula dari diri pengguna jalan raya. Setiap ny4wa di jalan raya adalah t4nggungjawab bersama.

Persoalan sama ada idea mengh4ramkan motosikal ini reIe­van atau tldak, saya melihatnya sebagai ‘esk4pisme’.

Seandainya motosikal sudah dih4ramkan dan kemat1an pem4ndu kereta pula naik mend4dak, apa langkah seterusnya? Mengh4ramkan kereta?

Apapun siikap dari pem4nduan sendiri yang menj4dikan pemanduan kereta atau mot0rsikal berjalan dengan l4ncar atau pun tidak.Kad4ng kala kemaI4ngan bvkan berpuunca dari kita , tapi dari orang lain, kita yang menjadi mgsa kead4an.

Sumber: kosmo online.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu puasa korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini