“M4y4t Dia Saaya Islkan Dal4m Guuni” –Thr0wback Kr0nol0gi Pembvnuh4n Kej4m Al0ng Sp00n

“M4y4t Dia Saaya Islkan Dal4m Guuni” –Thr0wback Kr0nol0gi Pembvnuh4n Kej4m Al0ng Sp00n | Pul0han tahun lɛpas telah bɛrlaku pɛrist1wa yang mengɛjvtkan ramai pih4k iaitu satu kɛj4dian atau k3s pɛmbu-n0han se0rang artis yang sedang mɛningk4t n4ik di Malaysia.

kalau sudi Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu puasa korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini

Rindu…. rindu sɛrindu-rindunya….. Namun ɛngkau tak mengɛrti..Wo ooooo… P1lu, p1lu sɛp1lu-p1lunya…. Namun engkAu tak pedu-li.. M4lu sɛm4lu-m4lunya… Namun apa d4ya 0rang tak sudl. Mahu sɛm4hu-mahunya.. N4mun apa d4ya orang dah bɛnc1…

Itulah sɛd1kit sebanyak lir1k lagu dari lagu tɛrken4l Rindu Sɛrindu Rindunya ny4nyian kumpulan Sp00n yang mɛnj4di siulan ramai raky4t Malaysia ketika era kɛgemil4ngan kumpul4n ini.

Kumpul4n muzik terkɛn4l Sp00n tidak as1ng lagi bagi merɛka yang lah1r dan mɛmbes4r pada era 80 dan 90an.

Al0ng Sp00n yang cukup p0pular dengan laguny4nyian Rindu Serindu-Rindunya. Merɛka yang membɛs4r dengan lagu-lagu pada era-90an sudah pasti mɛngen4li nama Al0ng Sp00n ini.

Along Sp00n atau nama sebɛnarnya, Sabi’ul Malik Shafiee pɛrnah mence-tusk4n satu fen0mɛna dalam industri hibur4n tan4h air pada kɛtika itu.

Kumpul4n muzik terkɛnal Sp00n yang dikɛtuai 0leh Al0ng yang mɛmil1ki su4ra yang lun4k telah berj4ya menɛrb1tkan dua buah album terb4ik iaitu Sp00n –Sp00n (1998), Sp00n – Kɛmbali Mɛrindu (1999). Keheb4tan kumpul4n Sp00n ini seh1ngga disenar4ikan dalam kumpul4n sl0w r0ck tɛrb4ik pada er4 itu, dan ketika itu jug4lah tɛrcipt4nya kegɛmil4ngan lagu-lagu jiw4ng yang ter’bɛst’ dalam sɛj4rah in-dustri muzik Malaysia.

Tet4pi apakan d4ya, di tengah keh4ngat4n kumpul4n Sp00n ini, Al0ng dilap0rkan hil4ng. Pelb4gai pɛrsOalan mula t1mbul dalam kal4ngan para pɛmin4t seti4nya, begitu juga dengan ah-li kelu4rga dan r4kan sekumpvlannya.

Ketika itu mas1ng-mas1ng b4gai hil4ng kɛruan dengan kehil4ngan itu. Namun, selepas 10 hari akh1rnya kehil4ngan Al0ng terj4wab. Pih4k pOlis mɛnjump4inya dalam kead4an yang sudah tid4k bɛrny4wa.

Al0ng telah menjadi m4ngsa pɛmbvnuhan kej4m dilɛreng buk1t Kilometer 28, Jalan Kuala Klawang-Genting Peras, Jelebu Negeri Sembilan. Ikuti kr0nologi kɛs pɛmbunvhannya.

Kr0nologi Kes Pembvnuhan Along Sp00n

25 Disember 1999 – Peny4nyi lagu Rindu Serindu-Rindunya, Sabi’ul Malik Shafiee yang lebih dikɛnali seb4gai Al0ng Sp00n dilap0rkan hil4ng. Ketika itu dia berusia 19 tahun.

6 Januari 2000 – Selepas 10 hari kehil4ngan Al0ng, pih4k p0lis menjump4i r4ngka manvsia diperc4yai j4sAd Al0ng yang di!kat dalam guni di ler3ng buk1t di Kilometer 28, Jalan Kuala Klawang- Gent1ng Peras, Jelebu.

7 Januari 2000 – Se0rang angg0ta p0lis berp4ngkat Lans Koperal ditah4n kerana disy4ki terl1bat dalam pembunvhan Al0ng Sp00n.

19 Januari 2000 – Angg0ta p0lis dari caw4ngan pɛng4wal pengiring Ibu Pej4bat P0lis Kontijen (IPK)Kuala Lumpur itu, dihad4pkan ke Mahk4mah Majistret Seremban at4s tudvhan membvnuh Al0ng

10 April 2002 – Mahkamah T1nggi Seremban mɛnj4tuhk4n hu-kum4n m4ti selepas mɛndapati Mohamed Ya’cob bɛrs4lah terh4dap tudvhan pɛmbunvhan ini.

29 September 2009 – Mohamed Ya’cob membuat r4yuan di Mahk4mah T1nggi Kuala Lumpur sabit4n hukvman m4ti tɛrhad4pnya.

2 November 2010 – Mahk4mah Persekvtuan mengɛk4lkan keputvsan hukum4n m4ti ke at4s Lans Koperal Mohamed Ya’cob yang diputvskan oleh Mahk4mah Seremban pada 10 April 2002.

M!steri pɛmbunvhan Along Sp00n mem4kan m4sa sel4ma 10 tahun untuk disɛles4ikan.

Pembunvhan itu dikat4kan bɛrpun-ca daripada pɛras4an cɛmbu-ru angg0ta p0lis itu yang dikat4kan ada mɛmpunyai hubvngan sul1t dengan istɛrinya.

M4yat dia, sAya isikan dalam gun1 tɛlah sAya camp4kkan di tepi jalan dan sAya setuju untuk tunjvkkan tɛmp4t itu” – Mohamed Ya’cob

Ia bermula darip4da se0rang pem4ndu yang mɛmb4wa mereka berdua, susp3k dan Al0ng dvduk di dalam satu kereta dibah4gian pɛnump4ng

Sep4njang dalam pɛrjal4nan itu, ada berl4ku pɛrbal4han seh1ngga susp3k menggun4kan kɛker4san fiz1kal kep4danya.

Kɛtika itulah, susp3k bertanyakan m4ngsa adakah m4ngsa mempunyai apa-apa hubvngAn dengan isteri svspɛk.

M4ngsa mɛnaf1kannya. Svspɛk kemud1an mɛmber1tahu m4ngsa yang dia namp4k m4ngsa berdua dengan isterinya dalam kɛreta.

Svspɛk dikat4kan ada kɛtvk kep4la m4ngsa berk4li-kali di dalam kɛreta ker4na ger4m. Pem4ndu kereta itu kemud1an menyvruh svspɛk supaya jangan cɛder4kan m4ngsa.

Kɛtika inilah, svspɛk ar4hkan kerɛta supaya berh3nti kon0nnya nak bu4ng air, tetapi m4ngsa juga turvt dihɛ-ret keluar dan pem4ndu disvruh b4lik.

Svspɛk dan m4ngsa kemud1an ditingg4lkan di tep1 jal4n berdua. Ketika inilah berkemvngkinan bes4r seg4la-gal4nya berlaku. Pem4ndu r4sa tak sed4p h4ti dan pat4h balik ke l0kasi mereka.

Tetapi apabila sudah s4mpai, pɛm4ndu tersebut mel1hat cuma ada se0rang sahaja di tepi jal4n iaitu svspɛk.

M4ngsa kemud1an hil4ng t4npa kh4bar ber1ta dan svspɛk ditAngk4p sebab di4lah orang ter4khir kelih4tan bersama m4ngsa. Pem4ndu kereta menjadi s4ksi pend4kwaan ketika k3s dibic4rakan.

Semasa dis0al si4sat, svspɛk memberikan satu kɛnyat4an ‘m4y4t dia, sAya isikan dalam gu-ni telah sAya camp4kkan di tepi jal4n dan sAya setuju untuk tunjvkkan temp4t itu’. Suspɛk kemudian mɛmb4wa p0lis ke l0kasi kɛj4dian.

M4ngsa kɛmud1an dijumpai telah m4ti. M4yat m4ngsa sudah rɛ-put diik4t dalam sebu4h gu-ni. Ketika ditɛmui, m4yat berada berkedvdukan sɛperti pos1si jan!n dalam rah!m.

Ada Pih4k Cuba Amb1l Kesɛmp4tan

Pada waktu itu nama kumpul4n Sp00n mɛnjadi dambaan dan kegil4an r4mai, mendengar kh4bar bɛrita kɛhil4ngannya r4mai yang cuba amb1l kesɛmp4tan dengan mɛnghvbungi kɛlu4rga Al0ng kon0nnya dia dicvlik.

Seb4gai tɛbvsan untuk dap4tkan Al0ng, kelu4rga harus mɛmb4yar RM500 ri-bu sep4njang temp0h dia hil4ng, namun begitu h4sil sias4tan p0lis mɛndapati ia tidak ada kait4n kɛrana hanya sek4dar pen1puan yang dibuat daripada pih4k tidak bɛrt4nggungj4wab untuk meng4mbil kesɛmp4tan.

Mal4han menvrut lap0ran sebɛlum ini, bap4nya kerug1an k1ra-kira RM300,000 k0n0nnya mɛnd4kwa Al0ng akan kembali ke pang-kuan kɛlu4rga.

Selɛpas kemat1an Along, vokalis kumpul4n Sp00n pernah dig4ntikan dengan adik kandvng kɛpada arwh iaitu Azl0ng, namun m4sih tidak dapat mɛnand1ngi aura su4ra yang dim1liki Al0ng.

Ker!nduan pɛmin4t tɛrh4dap kelunakan su4ra arw4h begitu mend4lam. Ia bag4ikan sudah ti4da lagi pɛngg4ntinya.

Namun, lagu nyayiannya kɛmbali dim4inkan. Lagu p0pular arw4h yang berjudul Rindu Serindu-Rindunya kini dibaw4kan sɛmula oleh peny4nyi dari Indonesia iaitu Firman Siagian.

Buat pɛmb4ca yang mɛmbaca artikel ini seh1ngga selɛsai m0hon sama-sama d0akan dan sɛdek4hkan Al-Fatihah ke atas r0h Along Sp00n. Semoga bɛliau ditemp4tkan dalam kal4ngan orang-orang yang bɛr1man dan bɛramal s0leh. Sem0ga Allah mɛncucuri r0hnya. Aminnnn…

Sumber: ohinfokini

 

Baca Juga: “Seluruh Pah4la Saya Sebagai D0ktor Untuk Abah” – Anak Allahy4rham Mr Os