Nahas Heli: Mengejvtkan Rup4nya Snggup Membuj4ng Deemi Ibu, Adik Ded4h S!kap Seben4r Mohd Sabri

Nahas Heli: Mengejvtkan Rup4nya Snggup Membuj4ng Deemi Ibu, Adik Ded4h S!kap Seben4r Mohd Sabri | Sem4lam, kej4dian yang menyay4tkan h4ti telah berlaku apabila 2 buah helik0pter berteembung dan s4lah satunya terhmpas berh4mpiran sebuah sek0lah. Daripada kej4dian terseebut, 2 ind!vidu iaitu Mohd Irfan Mohamed Rawi dan Mohd Sabri Baharom telah aj4l di lok4si. Hari ini, j4saad Allahy4rham Mohd Sabri telah pun sel4mat dikebumiiikan di Tan4h Perkvburan Islam Raudhatul Sakinah, Selangor.

Baca Juga Artikel Mnarik: DIC4BUT NY4WA SƐBELUM KE T4LI G4NTUNG, B4NDUAN INI PERNAH MƐNGGEMPARKAN MALAYSIA SUATU KETLKA DAHULU

Tak s4ngka abang pergi ketika lakuukan akt!viti yang digemari, beliau bukan jenis banyak bercakap

Memet!k lap0ran Astro Awani, adik kepada Komander (B) Tenteera Laaut Dir4ja Malaysia (TLDM) berkenaan iaitu Mohd Faris Baharom tidak meny4ngka abangnya akan terk0rban ketika mel4kukan akt!viti yang paliing digemaari. Tidak cukup dengan itu, lelaki berusia 40 tahun berkenaan tuurut mended4hkan bah4wa abangnya tak banyak bercakap sekali guus ti4da sebarang pes4nan ter4khir.

S4nggup tak berkahwin deemi nak jaga ibuu… Semp4t beli sar4pan & tingg4lkan duiit untuk ibuu

Di s4mping itu, s4lah seorang rak44nnya sejak kecil iaitu Datuk Zulkifli Buang turuut mem4klumkan bahawa Allahy4rham Mohd Sabri merup4kan se0rang yang taatt kepada ibuu bapanya. Halll ini kerana, beliau dikat4kan s4nggup membuj4ng deemi menjaga ibuu yang sudah uzuur sej4k pemergggian bapanya 14 tahun lalu. Angg0ta TLDM berusia 56 tahun terb4bit juga semp4t membeli sar4pan dan memberiikan duitt kepada ibunya pada pagi hari kej4dian.

Sumber: FB Astro Awani, Malaysian Gazette, Kish Dunia