Set̷̷ahun Menj̷auh Seb̷ab Tug̷as Pada Negara, Tapi Pulang Cuma Dis̷̷ambut Jas̷̷ad Isteri

SAYU Setahun Menjauh Seb4b Tugas Pada Negara, Tapi Pulang Cuma Dis4mbut Jas4d Isteri | Bergelar seorang angg0ta tentera bukanlah sesuatu yang mvdah. Itulah yang dilalui oleh seorang angg0ta peng4man MALBATT 850-7, L4ns Koperal (LKpl) Mohd Noh Bin Samsudin apabila ditug4skan mel4ksanakan m1si UNIFIL di Lubnan selama set4hun. Atas tuntvtan tug4s, dia terp4ksa hidup menjauh bersama isterinya. Tapi siapa s4ngka, perp1sahan sementara itu k1ni bertvkar menjadi sel4ma-lam4nya.

Set4hun tak jump4, pulang hanya dis4mbut jas4d isteri tid4k berny4wa

Kepul4ngannya kali ini tidak dis4mbut dengan senyvman kasih si isteri tetapi hanya jas4d yang sudah tidak berny4wa. Menervsi perk0ngsian dari laman Facebook My JointForce, hanya air m4ta kesed1han meng1ringi pert3muan ter4khir bersama wanita tersebut yang pulang ke rahm4tullah ak1bat jangk1tan kum4n pada paru-paru.

Tak semp4t jumpa isteri seb3lum hembvs naf4s ter4khir kerana perjal4nan jauh

Allahy4rhamah Norhidayah binti Amishammuddin telah menghembvskan naf4s ter4khir 4 jam set1banya suami di KLIA. Di saat dun1a masih berg3lut dengan wab4k pand3mik COVID-19, angg0ta tentera ini turvt tidak terkecvali untuk melalui prosedur kuar4ntin yang tel4h ditet4pkan oleh Kement3rian Kesih4tan Malaysia (KKM).

Diben4rkan beri pengh0rmatan ter4khir lengk4p berpak4ian PPE

Namun dem1kian, beliau telah diben4rkan untuk memberi pengh0rmatan ter4khir kepada isteri kesay4ngan sebelum dikebvmikan dengan ihs4n dan juga budi bicara daripada pih4k Angk4tan Tentera Malaysia (ATM) dan juga KKM. Suas4na bertvkar hiba dan juga pilu apabila meny4ksikan angg0ta berken4an menzi4rahi isterinya dengan meny4rung penvh Personal Protective Equipment (PPE).

Sumber: Facebook MyJointForce