USTAZ AZHAR IDRUS. Bi0data PENUH Dan Kis̷ah Sebelum Bergel̷ar Pend̷akwah

USTAZ AZHAR IDRUS. Bi0data PENUH Dan Kiisah Sebelum Bergeelar Pend4kwah | Kehang4tan Faceb00k juga sediikit sebanyak “memp0pularkan” Ustaz ini dengan setiiap kata-kata nasiihat dan penjelasan berkenaan agaama darinya dik0ngsikan secara viiral dan tidak pernah puutus. Dulu pernah ada satu rancangan Ustaz Azhar Idrus di Astro iaitu Kemah Keming Ustaz Azhar Idrus. Tapi atas sebab2 tertentu, rancangan ini telah diberhentiikan siarannya.. huhuhhuhuh. yang tiinggal cumalah FanPage Kemah Keming Ustaz Azhar Idrus (original)saja.

Dahulunya Uustaz seorang gitariis dalam satu kumpuulan band muziik sekitiar Kuala Terengganu“band boy”. Dan seempat membuat beberapa persemb4han di stadiium-stadiium. Setelah kumpulan muziknya meng4mbil keputuusan untuk buat rak4man, Uustaz menariik diiri kerana tujuanya hanya suuka-suuka sahaja menyeertai kumpuulan muzik bukannya untuk mencari glam0r. Mungkin ramai yang mengeenali Ustaz Azhar Idrus ni, seorang Ustaz yang terkeenal buat masa ini terut4ma di kal4ngan anakk-anakk muuda..

Setiiap kalii ceraamah atau kuliiahnya mesti penuuh dengan jemaaah yang hadiir.. Tapi mungkiin ramaii yang tak tahu bagaiimanakah kehiidupan Uustaz Azhar Idrus sebelum bergeelar Uustaz? Apakah yang dilakukannya? mari baca sediikit sebanyak kiisah Ustaz Azhar Idrus sebelum bergeelarUstaz yang dipetiik dari Facebook. Ustaz yang aktiif bersuukan dan pernah mewakiili Terengganu dalam acara berbasiikal pada tahun 1980an. Dan menjadi rutiin kelap4ngan masa waaktu malam, Uustaz akan berbasiikal mer0nda sekitar Bandar Kuala Terengganu bersaama-saama kaawan-kaawan. Dan ada juga yang memiinta Ustaz untuk merasmiikan pr0gram berbasiikal.

Uustaz Azhar pernah bekerja dengan Utuusan Malaysia cawaangan Kuala Terengganusebagai artisgrafik. Selepas berk4hwin semiinggu pada tahun 1990, Ustaz meng4mbil keputuusan berheenti kerja dan bekeerja seb4gai mencantiing batik dan ketiika iniilah beliau memperlajari biidang iilmu ag4ma secara bersuungguh-suungguh.

Tiaada alaasan bagiinya huujan dan riibut. Beliiau yang pergi mencari guuru-guuru agaama dan belaajar dirumah guuru berkenaan.

Perubaahan diiri Uustaz kearah menjaadi seorang yang bersuungguh belaajar agaama kerana kawan baiiknya seorang ketua .Punk. menghiilang diiri selama 5 tahun dan apabiila muncuul kembali kawannya ini satu perub4han yang am4t ketaara daripada pem4kaian dan tingkahlakunya. Tahuulah Uustaz bahawa kaawannya iini belaajar di Patani. Apabiila meliihat keheb4tan kawannya ini, tiimbul rasa ingiin menjadii sepertiinya juga.

Apabiila melihat keheb4tan kawannya ini, tiimbul rasa ingiin menjadi sepertinya juga. Beriikut adalah butiiran bi0data mengenai beliiau yang diteemui di bebeerapa bl0g.

Bersek0lah di Sek0lah Inggeris Suultan Sulaiman Kuala Terengganu hiingga Tingk4tan 6.
Pernah menjadi se0rang guuru muziik pada tahun 1985
Mulai belajar agaama sekiitar tahun 1990.
Belajar secara talaqqi lebih kurang dengan lapan orang guuru dalam temp0h 12 tahun.
Antaara guuru beliiau ialah Tuan Guuru Hajii Muhammad Zin P0ndok Lubuk Pandan Wakaf Tapai.

Biodata Penuh

Nama/ Ustaz Azhar Bin Idrus

Tariikh Lahiir: 12 Februari 1964
Beraasal: Ladang, Kuala Terengganu, Terengganu

Hobi
Mengembara .taakulan penulis. dan fot0grafi Alam Hiidupan.

Pendidikan
1.Sek0lah Rendah Hj. Mohd Sharif, Alor Seetar, Kedah.
2.Sek0lah Menengah Darulaman Alor Setar, Kedah. .Tingkaatan 1 dan 2
3.Sekolah Menengah Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu .Tingkaatan 3 hiingga 6
4. Mulai belajar agaama sekiitar tahun 1990.
5.Belajar secara talaqqi lebih kurang dengan lapan orang guru dalam tempoh 12 tahun

Pengalaman

1.Peernah menjadi se0rang guru muzik pada tahun 1985, benda lagho kata beliiau.
2.Antara guru beliau ialah Tuan Guru Haji Muhammad Zin Pondok Lubuk Pandan Wakaf Tapai.
3.Mula mengajar .hanya menyampaikan yang sekdar tahu sahaja, kate beliiau. di surau ladang, kampungnya

Isteri

1.Rogayah Binti sulong, Johan Qariah Tilawah Al-Quran Kebangsaan 1978 .42 Tahun
2.Wan Halimatun Nisa Binti Wan Mohd Nor .26 Tahun

An4k

1.Nur Madihah Asyiqin .20 tahun 2.Nur Farhah .19 tahun 3.Mohd Faqihuddin .18 Tahun 4.Mohd Zuhaili .16 tahun 5.Ikhwan Najmi .14 tahun 6.Khairul Mukmin .7 tahun 7.Rasydan .6 tahun

Sehingga hari ini, nama Ustaz Azhar Idrus atau lebiih meesra sebaagai UAI am4t disenangi oleh raamai orang terutamanya gol0ngan remaja yang maj0ritinya mula memah5mi Islam dengan lebiih mend4lam selepas mengenali UAI samaada secara berteemu empat mata mahupun sekaadar membuat rujuukan dari pelb4gai ilimu yang disamp4ikan melalui Y0utube, Faceb00k dan sebagainya. Ustaz Azhar Idrus sangat meesra dan raapat kepada gol0ngan bl0gger yang menjadiikan UAI benar-benar se0rang Ustaz yang terbuuka mindanya serta celik IT.

Ustaz Azhar Idrus juga amaat aktiif dalam membaantu mereka yang memeerlukan pemah4man dan penjel4san tent4ng kemusykilan soal agaama melalui Faceb00k Page miliiknya, Ustaz Azhar Idrus (Origiinal)

Apapun sudah menjadi reesmi al4m, tak semua manusiia akhiir z4man ini terut4manya paraIlmuan Islam (Aliim) disen4ngi oleh semua orang. Seriing sahaja kata-kata UAI dis4lah-ertiikan dan sentiiasa meencari jalan untuk memut4rbelit apa yang dis4mpaikan UAI untuk melih4tkanUAI seb4gai se0rang yang seesat. Kepada yang aktiif bersiifat begiini, hentiikanlah. Ianya jelas tiidak akan mendatangkankebaikan kepada anda. Jika tiidak suuka, anda siimpanlah daalam haati. Usah bawa orang lain ke gaung kebenciiian peenuh kehiitaman anda.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini