Wari$ kandung Amir mahu tntut wang derma orang ramai, d4kwa netizen Kon0n

Netiizen tidak berpua$ hatii dengan keputvsan keluarga k4ndung Amir yang mahu mengebvmikan jen4zah kanak-kanak itu di Melaka sekaIigus menafikan permint4an keluarga angk4t yang mahu mengebvmikannya di Rawang.

Mereka meng4nggap, keluarga k4ndung tldak l4yak untuk mengurvskan jen4zah Amir berda$arkan in$iden yang mer4gut ny4wa arw4h baru-baru ini.

MaIah, mereka menvduh keluarga k4ndung mahu menuntutt wang sumb4ngan orang ramai kepada Amir.

Terdahulu, keIuarga k4ndung teIah menvntut jen4zah kanak-kanak itu di Jab4tan Perub4tan F0rensik H0spitaI MeIaka, pagi ini.

Sumber daripada keIuarga angk4t kanak-kanak itu berkata, keluarga ibu k4ndungnya berteg4s untuk mengebvmikan jen4zah kanak-kanak terb4bit di k4mpung ibunya.

Katanya, keputuusan itu dicaapai Iewat malam tadi antara kedua-dua keluarga.

Difahamkan, keluarga wariiis turutt meletakkan sy4rat membenarkan hanya dua wakil kelu4rga angk4t dibenarkan untuk menguru$kan jen4zah Amir.

Kredit: WB